ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Про компанію

ДЕПРОІЛ ЛТД - науково-технічна сервісна геофізична компанія, що з 1991 року успішно співпрацює з міжнародними та українськими нафтогазовими компаніями. Команда висококваліфікованих геологів та геофізиків допомагає видобувним компаніям при менших ризиках - 15% та менших витратах:
- визначати достовірне розташування зон концентрації вуглеводнів і газо
нафтонасичених резервуарів;
- створювати 3D моделі щільності ресурсів
вуглеводнів;
- оцінювати прогнозні та перспективні ресурси та запаси для закартованих об'єктів
;
- розміщати нові свердловини із мінімальним ризиком "сухого" буріння
;
- прогнозувати дреновані запаси
;
-
прогнозувати початкові дебіти для рекомендованих свердловин із ймовірністю 64-91%. 

За 20 років виробничої діяльності нами виконано 89 промислових проектів для 20 державних та приватних газо- та нафтовидобувних компаній. Загальна площа вивчених територій перевищує 700 тис. км² і є більшою за площу території України. Незалежна перевірка створених нами 3D моделей газонафтоперспективних об'єктів на основі результатів 164-х випробувань у 80-ти нових пробурених свердловинах показала, що врахування створеної нами 3D моделі газо- та нафтоносності при розміщенні свердловин забезпечує ймовірність розкриття промислово насиченого резервуару із ймовірністю не менше як 85%. Створені нами 3D моделі дозволили відкрити в Україні чотири газових та нафтових родовища - Чкалівського газонафтоконденсатного родовища, нафтового родовища ім. Академіка Шпака, Скиданівського газоконденсатного родовища та Жемчужного газового родовища. Також компанія надає послуги моніторингу підземних сховищ газу і проведення високоточної граві- та магнітометричної зйомки.

Отримані нові геологічні результати та відкриті газові та нафтові родовища базуються на 30-ти роках наукових досліджень в галузі математичної теорії розв'язку некоректних обернених задач геофізики та створеної "Технології картування промислових резервуарів вуглеводнів різного морфологічного типу на основі створення інтегральних 3D моделей густини та щільності запасів вуглеводнів за гравіметричними даними". Ядром цієї технології є власний програмний комплекс GCIS (Geophysical Complex Interpretation System), призначений для погоризонтного картуваня багатопластових резервуарів газу та нафти в реальних геологічних умовах. Система GCIS реалізує 3D інверсію гравіметричних даних, отримання однозначних, надійних та геологічно змістовних 3D моделей густини порід із високою роздільною здатністю 100 м по латералі та до 1 м по глибині. Використовуючи зв'язок між густиною породи та її пертофізичними властивостями створюються аналогічні по роздільній здатності 3D петрофізичні моделі пористості, вуглеводневого насичення, стискання газу, тиску, температури та щільності ресурсів вуглеводнів на одиницю об'єму породи колектору. Співставлення результатів геофізичних досліджень в 9 нових свердловинах глибиною більше 5000 м із даними про густину в 3D моделях на двох досліджуваних площах показав, що коефіцієнт кореляції між фактичними та прогнозними даними становить 59-91%.  

Прогнозування нафтогазо-продуктивних ділянок в межах нафтогазоносних басейнів для ліцензування та подальших геологорозвідувальних робіт

Виділення нафтогазонасичених резервуарів в межах ліцензійної ділянки та їх ранжування за прогнозними ресурсами

Оцінка пористості, вуглеводне-вого насичення та об’єму ресурсів нафти і газу
Визначення внутрішньої будови резервуарів в межах продуктивних горизонтів, оцінка характеру їх насичення для оптимізації розвідувального та експлуатаційного буріння

Картування змін у властивостях нафтогазонасичених пластів: падіння тиску, зміна газо-насичення, положення газо-водяного контакту, просторова локалізація не охоплених розробкою зон

НАШІ ЗАМОВНИКИ:

 


ВІДГУКИ:

Кратери, наповнені вуглеводнями?
Ронда Дуе, виконавчий редактор електронного ресурсу www.hartenergy.com
https://www.hartenergy.com/exclusives/craters-brimming-hydrocarbons-19582

Переклад українською мовою

?>