ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Послуги

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КІЛЬКІСНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ІНВЕРСІЇ ДАНИХ ГЕОЛОГІЧНОЇ І ГЕОФІЗИЧНОЇ РОЗВІДКИ В 1D, 2D,3D ТА 4D ВАРІАНТАХ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ

Проблема:

Прогнозування найбільш перспективних територій в межах нафтогазоносних басейнів з метою ліцензування та постановки нафтогазо-пошукових робіт

 

  власний алгоритм
      просторової інверсії
  достовірна модель
  складна будова середовища

Розв’язання:

Унікальний метод та авторська комп’ютерна технологія
GCIS для спільної інверсії геолого-геофізичних даних з залученням
як незалежного джерела площинної інформації гравіметричних
спостережень забезпечує створення геологічно-змістовних
детальних 3D моделей складно побудованих осадових басейнів

ПОШУК

Проблема:

Ідентифікація нафтогазо-перспективних об’єктів будь-якого типу та визначення їх пріоритетності в межах ліцензійної ділянки

  

   детальна модель
   багато пластів
   ранжування з меншими
       витратами

Розв’язання:
Створення детальної 3D геолого-геофізичної моделі ліцензійної ділянки, узгодженої з  сейсмічними, свердловинними і гравіметричними даними дозволяє  з меншими витратами     спрогнозувати складнопобудовані багатопластові нафтогазонасичені об’єкти та ранжувати  їх за пріоритетністю постановки детальних геофізичних робіт та буріння

ДЕТАЛІЗАЦІЯ 

Проблема:

Пошук напрямків поширення
нафтогазонасичених резервуарів
в межах покладів родовища та
оптимізація розміщення
розвідувальних та
експлуатаційних свердловин

    

   однозначний результат
   максимальна детальність
   об’єктивні висновки

Розв’язання:
Точне картування положення та внутрішніх
неоднорідностей резервуару в міжсвердловинному просторі в 3D
моделі з детальністю до 1 м по глибині, визначення коефіцієнту
пористості та характеру насичення. Об’єктивне картування
забезпечується доповненням сейсмічної і свердловинної інформації
гравітаційними даними та їх спільною 3D+1D інверсією з даними ГДС

МОНІТОРИНГ

Проблема:

Картування змін в нафтогазових резервуарах в процесі розробки: поточний тиск, коефіцієнт газонасичення, положення ГВК та локалізація недренованих частин покладів

 

  4D гравіметричні
      спостереження

  детальна петрофізична
      модель колектору

  кількісна оцінка змін
      у резервуарі

Розв’язання:
Постійно діюча 3D модель родовища за даними повторних надвисокоточних спостережень гравітаційного поля, калібрована на основі петрофізичної моделі густини колектору та гідродинамічних досліджень свердловин. Поточні параметри покладу визначаються за  зміною густини породи в результаті спільної 4D+1D інверсії

?>